Kamuya KPSS’siz Hasta ve Yaşlı Bakımı ve Sağlık Bakım Teknisyeni elemanı alınıyor!

Kamu memur alımları araştırması yapanlar için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yeni bir ilan yayımlandı. İŞKUR kamu alım üzerinden yayımlanan ilana göre KPSS şartsız hasta ve yaşlı bakımı ve sağlık bakım teknisyeni alınacağı duyuruldu. Başvurular bugün itibariyle başlamış olup, 1 Mart tarihine kadar devam edecek. KPSS’siz kamu alım detaylar haberimizde

24 Şubat 2021 Çarşamba 12:15
296 Okunma
Kamuya KPSS’siz Hasta ve Yaşlı Bakımı ve Sağlık Bakım Teknisyeni elemanı alınıyor!

İŞKUR Açık İş İlanları üzerinden yayımlanan kamu personel alım ilanlarına göre KPSS şartsiz üniversiteye toplam da 50 personel alınacağı aktarıldı. Yaşlı Bakımı ve Sağlık Bakım Teknisyeni alım detayları haberimizde mevcut

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 23/02/2021 – 27/02/2021 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden veya Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.

SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENİ

İŞKUR üzerinden Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alım ilan metnine göre sağlık bakım teknisyeni alınacağı belirtildi. 35 kişinin alınacağı lise mezunu kamu alımı detayları şu şekilde ifade edildi:

1.Ortaöğretim kurumlarının sağlık hizmetleri alanının sağlık bakım teknisyeni dalından mezun olmak.

2.Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak, 30 yaşından gün almamış olmak.

3.Hasta ve yaşlı  bakımı işini yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak.

  1. İç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

5.Askerlikle ilişiği bulunmamak.

  1. İlanın yayımlandığı tarih itibarıyla, en az son bir yıldır Van İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

BAŞVURU ŞARTLARI İLE KURA VE SÖZLÜ SINAV  İŞLEMLERİ

Türk vatandaşı olmak.

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak, 30 yaşından gün almamış olmak.

Askerlik ile ilişiği olmamak.

İlanın yayımlandığı tarih itibarıyla, en az son bir yıldır Van İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.( Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.)

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuran adaylar işyerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle ilgili dal ya da dallarından mezun olmak.

Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması.

Adaylar, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen meslek kollarına başvuru yapacaklardır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 17 inci maddesi gereğince yapılacak sınavda başarılı olmak.

Kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda 09/03/2021 Salı günü saat 14.00’da Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Amfisinde  yapılacaktır. Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili herhangi bir değişiklik olması durumunda yeni kura bilgileri Üniversitemiz internet sitesinde duyurulacaktır. Kura sonucu belirlenen adaylar internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. COVİD-19 salgınının Ülkemizde yayılımına ilişkin tedbirler kapsamında kura çekimine katılımcı kabul edilmeyecek olup kura çekim işlemleri Üniversitemizin www.yyu.edu.tr web sayfası duyurular bölümünden canlı olarak adaylarla  youtube linki paylaşılacaktır.

Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi açık iş sayısının dört katı kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur.

Kura Çekimi sonucunda belirlenen adaylar sözlü sınava alınacaktır.

Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.yyu.edu.tr) duyurulur. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.

Belge Teslim İşlemleri : Kura çekimi sonucu belirlenen adayların hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup (www.yyu.edu.tr), adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Yapılan sınavlar sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.yyu.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.

Adaylar tarafından sözlü sınav sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Sınav Kurulunca değerlendirilmek üzere Personel  Daire Başkanlığı nezdinde yazılı olarak itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, itiraz süresinin bitim tarihini takip eden 3 (üç) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faks e-posta vs. diğer yollarla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. (Dilekçesini posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

Sözlü sınavında başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

İşe alınacak işçilerin deneme süresi 2 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi fesh edilecektir.

Sınav sonucunda asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler ve teslim tarihi Van Yüzüncü Yıl  Üniversitesi internet sayfasında (www.yyu.edu.tr) duyurulacaktır. Adayların söz konusu belgeler ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Sözlü Sınav sonucuna göre belirlenen asıl adaylardan görevine başlamayanların, deneme süresi içerisinde iş akdi fesih edilenlerin, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine sözlü sınav sonucu yedek olarak belirlenen listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

ATANMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Sözlü sınav sonucunda başarılı olup  göreve başlatılacak adaylar Üniversitemiz internet adresinde (http://www.yyu.edu.tr/) istenilen belgeleri belirtilecek tarihe kadar Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (Otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

GÖREV TANIMLARI

Hasta ya da yaşlının ihtiyaçlarını karşılamak, hastanın gereksinimlerini bilmek, bakım yaptığı yaşlının alışkanlığını not etmek.

Hasta ya da yaşlının günlük kişisel bakımının  (tuvalet, banyo, vücut temizliği vs)  yapılmasına  yardımcı olmak. Hastaya pozisyon vermek, hastanın oda düzenini sağlamak ve oda temizliğini yapmak.

Hastaya kullanılan tüm cihaz ve malzemeler arasından sağlık çalışanlarının uygun gördüklerini ve sedye, tekerlekli sandalye, acil müdahale  arabası gibi hareketli malzemelerin günlük olarak temizliğini yapmak.

Sağlık çalışanının uygun gördüğü hastanın birimler arası transferini sağlamak.

Görevlendirildiği birimlerin, kliniklerin ve ünitelerinin her türlü temizlik işlemlerini gerçekleştirmek.

Bir üst amirinin verdiği diğer yasal görevleri yerine getirmek.

HASTA VE YAŞLI BAKIM ELEMANI

Aynı zamanda Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı alınacağı da aktarıldı. Bu kategoride 15 kişinin alınacağı ifade edildi. Hasta ve yaşlı bakım elemanı alım ilanı detayları şu şekilde ifade edildi:

1.Ortaöğretim kurumlarının sağlık hizmetleri alanının sağlık bakım teknisyeni dalından mezun olmak.

2.Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak, 30 yaşından gün almamış olmak.

3.Hasta ve yaşlı  bakımı işini yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak.

  1. İç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

5.Askerlikle ilişiği bulunmamak.

  1. İlanın yayımlandığı tarih itibarıyla, en az son bir yıldır Van İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

GÖREV TANIMLARI

Hasta ya da yaşlının ihtiyaçlarını karşılamak, hastanın gereksinimlerini bilmek, bakım yaptığı yaşlının alışkanlığını not etmek.

Hasta ya da yaşlının günlük kişisel bakımının  (tuvalet, banyo, vücut temizliği vs)  yapılmasına  yardımcı olmak. Hastaya pozisyon vermek, hastanın oda düzenini sağlamak ve oda temizliğini yapmak.

Hastaya kullanılan tüm cihaz ve malzemeler arasından sağlık çalışanlarının uygun gördüklerini ve sedye, tekerlekli sandalye, acil müdahale  arabası gibi hareketli malzemelerin günlük olarak temizliğini yapmak.

Sağlık çalışanının uygun gördüğü hastanın birimler arası transferini sağlamak.

Görevlendirildiği birimlerin, kliniklerin ve ünitelerinin her türlü temizlik işlemlerini gerçekleştirmek.

Bir üst amirinin verdiği diğer yasal görevleri yerine getirme

SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENİ PERSONEL ALIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

HASTA VE YAŞLI BAKIMI PERSONEL ALIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.